Hallinto ja johtaminen

Okmetic-konsernin emoyhtiö Okmetic Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka hallinto perustuu Suomen osakeyhtiö- ja kirjanpitolain, julkisesti noteerattua yhtiötä koskevien säännösten, yhtiöjärjestyksen sekä vuonna 2010 julkaistun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja eettisesti hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. 


Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.cgfinland.fi/.


Okmeticin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (corporate governance statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 54, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 § mukaisesti ja se on luettavissa pdf-versiona alla. Selvitys annetaan yhtiön hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. 


Organisaatio


Vastuu Okmetic-konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Okmetic Oyj:n hallintoelimillä, jotka ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön ylin päätösvalta on yhtiökokouksella, ja yhtiön ylin operatiivinen päätöksentekijä on hallitus. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen linjausten mukaisesta yhtiön operatiivisesta johtamisesta johtoryhmän tukemana.