Hallituksen toiminta

Okmetic Oyj:n hallitus, joka on yhtiön ylin operatiivinen päätöksentekijä, johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan.

Hallitus vastaa konsernin johtamisesta yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa asioissa, joita ei ole määrätty muiden toimielimien hoidettavaksi.

Keskeisiä hallituksen tehtäviä ovat

 • huolehtia konsernin hallinnosta sekä toiminnan, kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä
 • päättää konsernin strategiasta ja valvoa sen toteuttamista
 • hyväksyä konsernin vuosisuunnitelmat ja niiden tarkistukset
 • päättää strategisesti tai laajuudeltaan merkittävistä investoinneista sekä omaisuuden myynneistä
 • päättää merkittävistä rahoitusjärjestelyistä sekä riskienhallinnasta
 • valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä huolehtia yhtiökokouksen päätösten toimeenpanosta
 • määritellä osinkopolitiikka
 • määritellä pitkän aikavälin kasvu-, vakavaraisuus- ja kannattavuustavoitteet
 • päättää yhtiön toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän toimisuhteidensa ehdoista
 • päättää konsernin kannustinjärjestelmistä
 • huolehtia yhtiön arvojen vahvistamisesta
 • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia
 • seurata sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • käsitellä Okmeticin hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kokoukset

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain ja seuraa aktiivisesti yhtiön johdon toimintaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun kaikki sen jäsenet ovat läsnä.

Kokouksissaan hallitus asettaa raamit yhtiön tavoitteille ja vuosittaisille toimintasuunnitelmille. Kokoukset kutsutaan koolle vuosittain sovitun aikataulun mukaisesti, ja niissä käsitellään aikataulun laatimisen yhteydessä sovittuja pääasioita sekä muita ajankohtaisia asioita. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarvittaessa hallituksen kutsusta.

Valiokunnat ja työryhmät

Hallitus ei ole perustanut sille kuuluvien asioiden hoitamiseksi pysyviä valiokuntia. Hallitus muodostaa kuitenkin harkintansa mukaan keskuudestaan työryhmiä asioiden valmistelemiseksi. Työryhmät kokoontuvat tarvittaessa. Työryhmään kuulumattomilla hallituksen jäsenillä on myös oikeus halutessaan osallistua työryhmän kokoukseen. Valmistellut asiat käsitellään ja päätökset tehdään hallituksen kokouksissa. Hallitus on käyttänyt työryhmiä muun muassa toimitusjohtajan valinnassa, strategiatyössä sekä konsernin rahoituksen järjestelyissä. Hallitus vastaa hallinnointikoodissa tarkastusvaliokunnalle määriteltyjen tehtävien hoitamisesta.

Toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapaansa vuosittain toimintansa kehittämiseksi. Itsearvioinnissa tarkastellaan työn tehokkuutta, hallituksen kokoa ja kokoonpanoa sekä kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelua. Päätöksenteon osalta arvioidaan keskustelun avoimuutta ja laajuutta sekä jäsenen mahdollisuutta itsenäiseen päätöksentekoon. Lisäksi toiminnan arvioinnissa on käytetty ulkopuolista asiantuntemusta.