Yhtiökokous

Yhtiön ylin päätösvalta on yhtiökokouksella, jonka tehtävät on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja Okmeticin yhtiöjärjestyksessä.


Yhtiökokous päättää Suomen osakeyhtiölain mukaisesti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen, osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta sekä heille maksettavista palkkioista.


Yhtiökokous kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään kesäkuun 30. päivänä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle yhtiöjärjestyksen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Tarvittaessa yhtiö voi järjestää myös ylimääräisen yhtiökokouksen. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä, toimitetaan osakkeenomistajalle kirjatussa kirjeessä tai luovutetaan osakkeenomistajalle kuittausta vastaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Tämän lisäksi Okmetic julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena.


Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.


Toimitusjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä ottavat osaa yhtiökokoukseen. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaoloonsa ole erittäin painavaa syytä. Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.


Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia.Varsinainen yhtiökokous 2016


Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vantaalla 7.4.2016. Yhtiökokouksen asiakirjat ovat luettavissa sivulla yhtiökokous.


Ylimääräinen yhtiökokous 2016


Okmetic Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Vantaalla 7.7.2016. Yhtiökokouksen asiakirjat ovat luettavissa sivulla yhtiökokous.