Ostotarjous

TÄRKEÄÄ TIETOA


Seuraavien internetsivujen sisältämät tiedot eivät ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, alueella tai alueelle tai henkilölle, joka sijaitsee tai asuu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai millään sellaisella alueella, jossa ostotarjous tai vastaava tiedote tai jakaminen olisi soveltuvan lain vastainen tai vaatisi rekisteröinnin tai muita asiakirjoja tai toimenpiteitä Suomen lain vaatimusten lisäksi (kukin näistä ”Kielletty Jurisdiktio”).


Tästä syystä, ennen pääsyä seuraavilla sivuilla olevaan tietoon tai tällaisen tiedon lukemista tai muuta käyttämistä, teitä kehotetaan huolellisesti tutustumaan seuraaviin tietoihin ja teitä pyydetään toimittamaan seuraava vahvistus joka kerta, kun haluatte pääsyn näiden internetsivujen tähän osioon. Huomioittehan, että alla esitetyt ehdot saattavat muuttua ja siksi on tärkeää, että tutustutte niihin joka kerta tällä vieraillessanne tällä internetsivulla.


Seuraavilla internetsivuilla olevat tiedot liittyvät vapaaehtoiseen julkiseen ostotarjoukseen, jonka National Silicon Industry Group on tehnyt kaikista Okmetic Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista.


Osakkeiden ja optio-oikeuksien ostotarjousta ei tehdä eikä tulla tekemään suoraan tai välillisesti minkään Kielletyn Jurisdiktion alueella tai alueelle.


Vastaavasti ostotarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei saa niiden julkistamisen jälkeen jakaa, levittää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa se on lainvastaista tai se vaatisi rekisteröinnin tai muita asiakirjoja tai toimenpiteitä Suomen lain vaatimusten lisäksi. Osakkeiden ja optio-oikeuksien ostotarjousta ei erityisesti tehdä eikä tulla tekemään suoraan tai välillisesti, alueella tai alueelle, postipalvelujen kautta tai millään muulla välineellä (sisältäen, mutta ei rajoittuen, faksin, teleksin, puhelimen, sähköpostin tai muut elektroniset viestintämuodot) Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai missään muussa Kielletyssä Jurisdiktiossa ja sitä ei voida hyväksyä millään sellaisella keinolla, tavalla, välineellä tai palvelulla Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista, Australiasta, Etelä-Afrikasta tai Hongkongista tai mistään muusta Kielletystä Jurisdiktiosta tai niiden henkilöiden toimesta tai lukuun, jotka sijaitsevat tai asuvat niissä tai jotka toimivat niiden henkilöiden toimesta tai lukuun (mukaan lukien agentit, luottamusmiehet tai muut välittäjät), jotka sijaitsevat tai asuvat siellä. Mahdollinen osakkeiden ja optio-oikeuksien ostotarjouksen väitetty hyväksyntä, joka johtuu suoraan tai välillisesti näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön.


Seuraavilla sivuilla tai tarjousasiakirjassa ja muissa ostotarjoukseen liittyvissä asiakirjoissa tai materiaaleissa esitettyjä tietoja ei saa tiedottaa eikä viranomainen ole hyväksynyt kyseisiä asiakirjoja ja/tai materiaaleja Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) 21 kohdan mukaisesti. Vastaavasti kyseisiä asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei tule jakaa, eikä niitä saa suunnata Isoon-Britanniaan yleisölle. Kyseisten asiakirjojen ja/tai materiaalien viestintä rahoitusalan markkinointina tulee tehdä Isossa-Britanniassa vain sijoitusalan ammattilaisille (jotka kuuluvat Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) (financial promotion), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan soveltamisalaan) tai Määräyksen 43 artiklassa soveltamisalaan kuuluville henkilöille tai muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen mukaisesti.


Edellä esitettyjen rajoitusten seurauksena henkilöiden, jotka asuvat tai sijaitsevat Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai missään muussa Kielletyssä Jurisdiktiossa, ei tule päästä näiden internetsivujen tähän osioon.


Kaikkien niiden henkilöiden, jotka haluavat pääsyn näillä internetsivuilla oleviin asiakirjoihin ja tietoihin tulee ensin varmistaa, etteivät he ole sellaisten paikallisten lakien tai säännösten kohteena, jotka kieltävät tai rajoittavat heiltä pääsyn näille internetsivuille tai jotka edellyttävät heiltä rekisteröitymistä tai hyväksyntää ostotarjoukseen osallistumiseksi. Okmetic Oyj ei ole vastuussa siitä, jos jokin henkilö rikkoo voimassa olevia lakeja tai säännöksiä.


Mikäli teillä ei ole, tai ette ole täysin varma onko teillä, oikeutta tutkia tällä internetsivulla esitettyjä materiaaleja, olkaa hyvä ja poistukaa tältä internetsivulta.


VAHVISTUS


Ollaksenne oikeutettu tutustumaan näiden internetsivujen sisältämiin tietoihin, teidän tulee vahvistaa, että


  1. ette sijaitse tai asu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai missään muussa Kielletyssä Jurisdiktiossa ja ettette ole sellaisten paikallisten lakien tai säännösten kohteena, jotka kieltävät tai rajoittavat heiltä pääsyn näille internetsivuille;
  2. ette jaa, levitä edelleen tai välitä seuraavilla sivuilla tai tarjousasiakirjassa ja muissa ostotarjoukseen liittyvissä asiakirjoissa tai materiaaleissa esitettyjä tietoja Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai minkään muun Kielletyn Jurisdiktion alueella tai alueelle; ja
  3. olette lukeneet tällä sivulla olevat tiedot ja ehdot ja hyväksytte ne teitä sitoviksi.