Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Okmeticin yhteiskuntavastuuraportissa kuvataan toimintamme kannalta keskeisimpiä vastuullisuuden näkökohtia ja vaikutuksia sekä yritysvastuun kehittämistä eri osa-alueilla. Yhteiskuntavastuullisen toimintamme ohjeistona noudatamme alalla yleisesti käytössä olevaa The Responsible Business Alliancen (RBA) Code of Conductia. Sen mukaan yhteiskuntavastuun osa-alueet ovat jaoteltu seuraavasti: 

  • vastuu henkilöstöstä
  • vastuu työturvallisuudesta ja terveydestä
  • ympäristöpolitiikka
  • liiketoiminnan etiikka ja 
  • johtamisjärjestelmä.